Kipp-Dreh 1 Luft – PVC – uPVC

Lägger produkt i kundvagn

Vit (RAL 9016) – andra kulörer på offert
0,9 U-Värde
3 Glas
Dolda gångjärn som standard
Underhållsfri & Miljövänlig
Handtag i mattborstat aluminium med Kisi-barnspärr

Dimensioner

Utförande

Ytbehandling

Glastillval

Beslag

Tillval

Kommentar

Pris:
2 340.63 kr (inkl. moms)
3 343.75 kr

Liknande varor från samma varumärke

Beskrivning

Kipp-Dreh – uPVC

Kipp-Dreh är en av de vanligaste funktionerna för fönsterlösningar i Europa, och är synonymt med enkel betjäning.

Fönstret går att få i många olika utföranden och profiler. Vårt Kipp-Dreh-fönsterf24-pkd-31u-31-maj-2018 kan också förses med dolda gångjärn. Som standard tillhandahåller vi Fönster med spår för salning och fönsterbänk (10mm eller 13mm), för att underlätta efterarbetet när fönstret skall kläs på insidan. Kipp-Dreh går även att få i Passiv- utförande och får då ett U-värde på 0.72 W/m²K

uPVC

Kvalitet och prestanda för den svenska marknaden

Fönstret för dig som önskar en prisvärd produkt i uPVC. Serien täcker ett brett spektra av funktioner som fyller de krav du har på ett modernt hem. Materialvalet och profilernas utformning är speciellt anpassade för att klara av det svenska klimatet med stora temperaturväxlingar och varierande årstider. uPVC-serien är näst intill underhållsfri och passar dig som söker en enkel vardag. Serien innehåller även ett brett utbud av spännande tillval och alternativ. Allt för att du skall få just den funktion du söker för en problemfri vardag.

Skandinaviska Traditioner

NorDan AB ingår i NorDan Gruppen, en av Skandinaviens största dörr och fönsterproducenter. I över 90 år har NorDan levererat marknadsledande lösningar för fönster och dörrar, kännetecknade av kvalitet och innovation. På NorDan jobbar totalt 1600 anställda och koncernen har en årlig omsättning på cirka 2,3 miljarder kronor.

Mer information

Varumärke

uPVC

Produkttyp

Kipp-Dreh

Material

PVC

Glas

3 Glas

U-Värde

0,9 W/m2K

Färg

Vit (RAL 9016)

Karmdjup

71 mm

Handtag

Mattborstad aluminium med Kisi-barnspärr

Tätningslist

Grå

Leveranstid & Villkor

Denna produkt är en tillverkningsvara som tillverkas på beställning, leveranstiden är därför normalt 4-6 arbetsveckor beroende på årstid, för mer information och priser vänligen läs mer nedanför.

Fraktkostnader tillkommer. För leveranser gäller transport fram till angiven adress på körbar väg för fullstor lastbil. Fast landförbindelse krävs. Då varorna är klara för leverans kontaktas du av speditören för överenskommelse av leveransen till dig. Det är viktigt att du planerar mottagandet av leveransen i tid. Vi förutsätter farbar väg fram till leveransadressen med 24m lastbil & släp, fri höjd 4,5m. Det är chauffören som avgör om vägen är farbar. Kontrollera godset tillsammans med chauffören. Vi förutsätter att du hjälper chauffören att lossa godset. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig extra kostnader som uppkommer vid avlastning. Köparen ombesörjer vid behov av tyngre och större fönster/dörrar bärhjälp/lossning (t.ex hjullastare, kranbil eller dylikt) från lastbil till avställningsplatsen. På de orter som vår transportör inte trafikerar kommer godset till närmaste godscentral. De kontaktar dig då godset anlänt så att du själv kan avhämta på godscentralen. Tiden som det tar för vår leverantör att köra ut varorna till dig, beror på hur leveransen stämmer överens med deras turbilar. Den tid vi anger på vår orderbekräftelse är när varorna skickas ifrån oss.

OBS! Tänk på att uppge ett telefon-/mobilnummer som vi eller speditören alltid kan nå dig på för att kunna avisera och köra ut varorna till dig! Om du inte är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som inte lösts ut från posten.

Vi skickar våra gods med en tredje part. Detta innebär att vi inte kan påverka leveranstiderna från dess att ordern lämnat vårt lager. Om leveransförsening uppkommer tar Fönster24sju.se kontakt med köpare så fort som möjligt och informerar om ny uppskattad leveranstid. Säsong och yttre påverkan kan försena leveransen.

Priset på frakten visas som en delsumma på den förgenererade offerten vid utcheckningen i kassan och är sedermera inkluderad i totalpriset. Hjälp i form av hjullastare eller truck fordras vid lossning av lyftgliddörrar och större fönsterpartier. Köparen bekostar och ansvarar för detta.

Fraktskador

Köpare måste kontrollera alla produkter vid leverans för eventuella transportskador innan produkterna kvitteras i mottagandet. Om det är skador på varorna eller saknas produkter som står på fraktsedeln, ska detta omedelbart noteras på fraktsedeln. Vid en ”ren” underskrift av leveransen bortfaller reklamationsrätten.

Den beräknade leveranstiden står i orderbekräftelsen. Priserna är med förbehåll för force majeure som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förseningar på grund av force majeure ger inte köparen rätt att häva avtalet. Oavsett vad det står i avtalet, räknas alltid leveranstiden från den tidpunkt då fönster24sju.se har fått svar på alla tekniska frågor, och betalningen är registrerad. Om leveransen skjuts upp på köparens begäran eller på grund av vägran att betala varorna, debiteras köparen en eventuell lagerkostnad. Om leverans sker senast 4 arbetsveckor efter den estimerade leveranstiden, betraktas varan som rättmätigt levererad.

Leveransförsening

Vi skickar våra gods med en tredje part. Detta innebär att vi inte kan påverka leveranstiderna från dess att ordern lämnat vårt eller vår leverantörs lager. Om leveransförsening uppkommer tar Fönster24sju.se kontakt med köpare så fort som möjligt och informerar om ny uppskattad leveranstid. Säsong och yttre påverkan kan försena leveransen. Om leveranstiden är av väsentlig betydelse har ni som kund rätt till att häva köpet utan kostnad. Detta gäller ej vid beställningsvaror. Leveransinformation finns via kontakt med Fönster24sju.se. Skandinaviska Fönsterlösningar AB (fönster24sju.se) kompenserar ej för aviserade leveransförseningar.

Boka inte hantverkare förrän ni har mottagit beställningen, kontrollerat att rätt produkter har levererats och att inga skador har uppstått undertransporten. Fönster24sju.se kompenserar ej för merkostnader i samband med avbokning av hantverkare eller övriga kostnader i samband med leverans.

Se vidare Force Majeure

Force Majeure

Skandinaviska Fönsterlösningar AB (fönster24sju.se) och våra leverantörer är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, elavbrott, sabotage, olyckshändelse, förseningar i leveranser från underleverantörer, omfattande produktionsstörningar eller jämförbara händelser utanför vår kontroll.

Garanti

NorDan AB ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen. Köparen är skyldig att följa och dokumentera avtalade underhålls – och skötselåtgärder.
Eventuell reklamation skall ifyllas på särskild reklamationsblankett, som erhålles från NorDan AB. Produkter kan endast reklameras om produkter mottagits, levererats, lagrats, monterats och underhållits enligt i leveransen medföljande anvisningar. Saknas dessa anvisningar i leverans måste de omgående beställas av NorDan AB, alternativt laddas ned via hemsida; www.nordan.se

 • Garantin gäller under förutsättning att produkten är monterad i konstant uppvärmt utrymme, minst 18º, såsom markbostad (Villa), bostad över markplan, loftgångshus lägre
  än 8 vån. i skyddat läge med låg slagregnsbelastning, enligt SIS-TR13:2007. Garantier gäller inte när produkten monteras i en miljö som avviker från en normal bostadsmiljö
 • Garantierna gäller inte om produkterna utsätts för onormala belastningar som överstiger den dokumenterade prestandan (DoP), eller vid force majeure (översvämning, storm mm), sättningar i byggnaden, yttre åverkan och andra faktorer som NorDan inte kan påverka.

Garantiåtagande

Garantin innebär att NorDan AB avhjälper sådant fel på produkten som omfattas av garantin enligt ovan. NorDan AB svarar vid detta för alla uppkomna kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet. Felet kan avhjälpas genom antingen reparation av befintligt produkt, utbyte av felaktig komponent i produkt eller utbyte av hela produkten.
NorDan AB åtagande omfattar arbetskostnader för återställande av foder och andra anslutningar kring produkten. Garantin ersätter ej kostnader för eventuella lyftanordningar
eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av produkt.

Vid eventuell reklamation

Reklamationsvillkor enligt ABM 07 § 19 gäller.

Utdrag ur ABM 07: § 19

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister skriftligen lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation).
Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades till köparen, skall
reklameras inom en vecka därefter och innan varan monteras. Om felet kan antas ha
uppkommit under transport och varan kvitteras på särskild fraktsedel, skall felet dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren.
I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha
märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan.

 • Anmäl eventuell reklamation enligt våra anvisningar som finns under rubrikerna:
  • Reklamationsanmälan vid fel på produkt
  • Reklamationsanmälan vid transportskador

Reklamationsanmälan vid fel på produkt

 • Vänd dig till vår återförsäljare/den du köpt produkten av.
 • Reklamationsanmälan skall ifyllas på särskild reklamationsblankett som rekvireras av
  vår återförsäljare.
 • Återförsäljaren ansvarar för att reklamationsblanketten är korrekt ifylld och att ärendet skickas vidare till NorDan AB.
 • NorDan AB skickar en bekräftelse på att reklamationsanmälan har inkommit.
 • NorDan AB skickar en bekräftelse på att reklamationen är åtgärdad.

Reklamationsanmälan vid transportskador

 • Eventuella transportskador och/eller leveransbrister ska anges direkt på fraktsedeln.
 • Chauffören skall skriva på fraktsedeln och intyga bristerna i leveransen.
 • Transportskada måste ovillkorligen anmälas inom 5 arbetsdagar till transportföretagets reklamationsavdelning.

Tillval

U-Värde

Värmegenomgångskoefficienten, som betecknas med U, är den egenskap som anger hur bra en hel byggnadsdel isolerar, exempelvis ett fönster. Värmegenomgångskoefficienten kallas även för U-värde och enheten är W/m²·ºC. Ju lägre värde desto bättre isolering.

Spröjs & Poster

Med postar och spröjs får du levande och spännande glasytor. Du kan välja mellan tre olika sorters spröjs och glasdelande post. De enklaste spröjsarna är utanpåliggande. Du får alltid spröjsen monterad då du köper fönster från fabriken. När det gäller de indelade ytornas storlek och dess geometriska former är möjligheterna närmast obegränsade.

Färg

Djupa, rika och varaktiga. Detta är bara några av orden som beskriver NorDans färger. Från subtila jordfärger till distinkta, iögonfallande röda och blå, och en nästan ändlös rad individuella färger. Våra fönsters ytbehandling utmärker sig lika mycket för sin skönhet som de gör för sin legendariska hållbarhet.

Säkerhetsglas

Stora glasytor i byggnader kan vara vackert, men samtidigt också farligt om det sker en olycka. Regler för hur glas i byggnader ska vara säkra finns i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 8:35.
Där står bland annat att oskyddade glasytor ska utformas så att risken för personskador blir mindre. Bland annat ska stora glasytor i dörrar vara tydligt markerade. För äldre byggnader gäller de regler som fanns när de byggdes eller senast ändrades.
Om du vill förbättra säkerheten i äldre byggnader kan du kontakta en glasmästare och be om kostnadsförslag för byte till härdat eller laminerat säkerhetsglas. Läs mer om du behöver säkerhetsglas här.

Glastillval

Kondensreducerande glas
Tanums energieffektiva produkter förhindrar rumsvärmen att stråla ut. Detta är viktigt för att spara energi och för att få en god komfort invändigt, speciellt när det är kallt ute. Bieffekten av detta är att det kan bildas utvändig kondens eftersom det yttre glaset blir kallare än på fönster med dålig isolering. Clearview är ett ytskikt som reducerar denna effekt.

Solskyddsglas
Solskyddsglas bör man ha där man har stora fönsterpartier. Glaset bidrar till en jämnare temperatur invändigt då det hindrar solvärmen från att tränga in. Du kan få glasen näst intill neutrala så att de avviker marginelt från övriga glas i byggnaden.

Självrengörande glas
Bioclean är en bra lösning för fönster som du inte når att putsa och tvätta. Glaset har ett yttre skikt som gör att smutsen löser upp sig och spolas bort med regnvattnet. Bioclean fungerar där sol och regn når glasytan.

Dekorglas

Insynsskyddande glas
NTech erbjuder två varianter (Cotswold och Matelux (frostat)) av insynsskyddande glas i sitt standardsortiment. De används oftast i anslutning till dusch och toalett men kan även med fördel användas i tätbebyggda områden där man önskar insynsskydd

Spaltventil

SPV. Spaltventil som monteras i fönsterkarmens övre kant. Går att stänga från insidan och har utvändigt insektsskydd. SPV finns i tre bredder: 30, 40(standard) och 50 cm.

Övriga Tillval

Monterad Karmhylsa
Du kan få dina fönster med monterad karmhylsa, Kartro WM38

Salningsspår
Salning levereras i önskat djup och längd. Ange om du vill att fönstret ska ha salningsspår förberett i karmen när du gör din beställning.

Dokument

uPVC Broschyr
uPVC Ägarhandbok
uPVC Monteringsanvisningar
Information BBR 8:35 Glas i byggnader
Reklamationsbedömning

KONTAKTA OSS
Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)