Garanti vid köp av fönster och dörrar

Garantier från våra leverantörer

Våra leverantörer har garantier som ger dig skydd mot fel som ursprungligen uppkommit i tillverkningen. Garantin på kulörer gäller inte färgavmattning. All garanti kräver att produkten har hanterats, monterats och underhållits på ett korrekt sätt. Skador som uppkommit på grund av felaktig hantering, montering eller underhåll täcks inte av garantin. Våra leverantörer åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av tidigare nämnd garanti. Felen kan åtgärdas genom reparation av befintlig produkt, utbyte av felaktig komponent i produkt eller utbyte av hel produkt. Våra leverantörer står för kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet. Våra leverantörer avhjälper inte fel som uppkommit genom reparation som utförts av annan än av våra leverantörer anlitad personal. Våra leverantörer ersätter inte kostnader för byggnadsställningar eller eventuella lyftanordningar som kan vara nödvändiga för reparation eller utbyte av produkt eller glas.

Flex Fönster 3 Glas

 • Rötskyddsgaranti, 10 år mot rötskador i fönstrets virkesdelar.
 • 10 år på fönstrets / dörrens funktion – inklusive beslagens funktion
 • 10 år mot kondens mellan glasen i isolerrutor.

Flex Fönster 2 Glas

 • Rötskyddsgaranti, 5 år mot rötskador i fönstrets virkesdelar.
 • 5 år på fönstrets / dörrens funktion – inklusive beslagens funktion.
 • 10 år mot kondens mellan glasen i isolerrutor.

Flex Skjutpartier

 • Rötskyddsgaranti, 5 år mot rötskador i fönstrets virkesdelar.
 • 5 år på fönstrets / dörrens funktion – inklusive beslagens funktion
 • 10 år mot kondens mellan glasen i isolerrutor.

Tanum

 • Rötskyddsgaranti, 30 år på trä/aluminiumfönster
 • Rötskyddsgaranti, 20 år på träfönster
 • 10 års funktionsgaranti.
 • 10 års garanti mot kondens mellan glasen.

NTech

 • Alu – 30 års rötskyddsgaranti.
 • Trä – 20 års rötskyddsgaranti.
 • 10 års funktionsgaranti.
 • 10 års garanti mot kondens mellan glasen.

uPVC

 • 10 års garanti på fönstret, fönsterdörrens, skjutdörrens och vikdörrens funktion.
 • 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerglaset.

Outline 3 Glas

 • Rötskyddsgaranti, 10 års garanti på fönstrets funktion och mot rötskador
 • 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerrutor

Outline 2 Glas

 • Rötskyddsgaranti, 5 års garanti på fönstrets funktion och mot rötskador
 • 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerrutor

Bor

 • 10 års formgaranti
 • 3 år mot fabrikationsfel
 • 10 år mot kondens i isolerglas
 • 3 år på målning och lackering

LeksandsDörren

 • 2 års funktionsgaranti räknat från leveransdagen
 • 10 års garanti mot krokigt dörrblad mer än 4 mm
 • 10 års garanti mot kondens lämnas på isolerglaset

Velux

 • 10 års garanti mot kondens mellan glasen
 • 10 års funktionsgaranti

Lurs Dörr

 • 10 års formgaranti mot skevhet/krokighet, max 4mm (på storlekar upp till 10×21)
 • 10 år mot kondens i isolerglas
 • 5 år mot fabrikationsfel (förutsatt att skötselråd följts)
 • 2 år på lås och gångjärn

I våra ”Riktlinjer för kontroll av fönster” får du ett underlag som kan underlätta för dig att avgöra om det är en reklamation som härrör sig av ett tillverkningsfel.