Betalningsvillkor

Allmänt

Svea Bank AB (”Svea”) tillhandahåller tjänsten Checkout (”Checkout”) för att förenkla för dig som kund att handla på nätet. Genom att använda Checkout godkänner du Sveas villkor i detta avtal (”Avtalet”) såsom de framgår nedan, inklusive de särskilda villkor som är bifogade nedan.

Betalningsalternativ

För att underlätta för dig som kund godkänner du i förväg de olika betalningsalternativ som Svea kan erbjuda dig. De betalningsalternativ som kan erbjudas dig varierar från handlare till handlare och är även beroende av den kreditprövning som Svea genomför av dig som kund. De normalt sett tillgängliga betalningsmetoderna är fakturabetalning, kontokredit (delbetalning) samt kort- eller bankbetalning.

Genom att godkänna villkoren för Checkout godkänner du även att du kan komma att träffa ett avtal med Svea på nedanstående villkor för att genomföra ett köp genom Checkout. Det kostar inget att använda Checkout men eventuella skatter eller avgifter kan tillkomma beroende av det betalsätt du väljer.

Om du väljer Faktura som betalsätt så skickas/aktiveras den först när din beställning går från fabrik/tillverkare. Hämtar du din beställning hos oss i Kungsbacka så aktiveras den när du fått dina produkter.

Välj att delbetala ditt köp räntefritt i 3, 6 eller 12 månader.

Se närmare de enskilda villkoren för fullständig information om:
Fakturabetalning
Delbetalning
Betalning genom kontokredit
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Information om och godkännande av behandling av personuppgifter

Genom ingåendet av Avtalet samtycket du till registrering och lagring (behandling) av dina personuppgifter enligt nedan.

Personuppgifter som lämnas till Svea i samband med användandet av Checkout eller användandet av någon annan av Sveas tjänster kommer att behandlas av Svea. Syftet med behandlingen är huvudsakligen att underlätta för dig som kund att genomföra en betalning med Checkout samt att Svea ska kunna tillhandahålla tjänsten Checkout och övriga tjänster som du önskar ta del av. Syftet med behandlingen av personuppgifter är vidare att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, genomföra marknads- och kundanalyser samt metodoch affärsutveckling. Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring av Svea eller annat bolag i Sveakoncernen samt för kund- och registervård.

Personuppgifter måste även behandlas för att Svea ska kunna genomföra en kreditprövning av dig som kund. Sveas kundregister uppdateras fortlöpande genom inhämtande av uppgifter via allmänt tillgängliga register.

Dina personuppgifter behandlas vidare för att Svea ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter, såsom åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller för att utföra kontroller mot sanktionslistor utfärdade av bland annat EU. Svea kan komma att spara lämnade personuppgifter och använda dessa uppgifter vid din framtida användning av Checkout, för att på så sätt kunna erbjuda dig en förenklad och smidig betalning via Checkout. Svea kommer att samla in information om din IP-adress och information om din tekniska utrustning (dator, mobiltelefon och webbläsare) för teknisk utveckling, felsökning av problem och för att kunna tillhandahålla en så bra kundupplevelse som möjligt.

Svea använder personnummer för identifiering i kundhanteringssyfte. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till andra företag inom samma koncern som Svea, för de ändamål som anges i detta Avtal. För administrativa ändamål kan personuppgifterna även komma att lämnas ut till den handlare du köper varor eller tjänster av. Personuppgifter kan även komma att behandlas av inkassobyråer, kreditupplysningsbolag, samarbetspartners som genomför risk-, bedrägeri- och penningtvättskontroller, domstolar och Kronofogdemyndigheten för att fullgöra ingångna avtal och tillvarata Sveas rättigheter. Personuppgifterna kan därtill komma att överföras för behandling utanför EU/EES-området.

Svea är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:294). Du har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de uppgifter som behandlas av Svea. Du har även rätt att begära en rättelse av felaktig personuppgift. En begäran ska lämnas till Svea på nedanstående adress.

Svea Bank AB
Personuppgiftsombud
169 81 Solna

Har du frågor om Sveas behandling av personuppgifter kan du kontakta Svea genom att maila personuppgiftsombud@svea.com.

Kreditprövning

Innan Svea beviljar dig en kredit måste Svea genomföra en sedvanlig kreditprövning för att säkerställa att du har ekonomiska förutsättningar att fullgöra de skyldigheter som framgår av kreditavtalet. Genom att godkänna villkoren i detta Avtal medger du att Svea genomför en kreditprövning av dig som kund, för att möjliggöra för dig att erhålla en kredit av Svea i framtiden. På så vis underlättar vi för dig som kund att genomföra ett köp via Checkout, genom att du har frihet att välja det betalningsalternativ som passar dig bäst, inklusive möjligheten att erhålla en kredit av Svea. Som ett led i kreditprövningen kan Svea komma att inhämta en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag. Svea förbehåller sig rätten att inhämta kompletterande information om din ekonomiska situation och rätten att göra förnyade kreditprövningar.

Försäkran mm.

Genom att använda Checkout och godkänna Avtalet försäkrar du att de uppgifter du lämnar till Svea är korrekta samt att du har rätt att ingå detta Avtal och inte är minderårig eller står under förvaltarskap. Lämnar du medvetet felaktiga uppgifter eller använder någon annan persons uppgifter kommer detta anses vara ett missbruk av tjänsten och du kan därmed spärras från vidare användning av Checkout.

Ändringar mm.

Svea har rätt att ändra villkoren i detta Avtal, samt de villkor som hänvisas till i detta Avtal. Du ombeds därför ta del av samtliga villkor inför varje genomförande av ett nytt köp genom Checkout.

Ansvar, tillämplig lag och tvister

Svea ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats dig eller någon annan genom ditt användande av Checkout, utöver vad som följer av tvingande konsumenträttslig lagstiftning. Vid klagomål hänvisas du till att kontakta Svea via e-post eller telefon, se kontaktuppgifter nedan. Du kan också be att ärendet prövas av klagomålsansvarig hos Svea. Om du är fortsatt missnöjd kan du vända dig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00 (www.arn.se). Rådgivning kan erhållas av kommunens konsumentvägledare eller konsumenternas bank- och finansbyrå.

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Box 242 23
104 51 Stockholm
0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Svea följer lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Det innebär att Svea kommer att delta vid en eventuell tvistlösning hos en nämnd för alternativ tvistlösning, t.ex. Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Svensk rätt tillämpas på detta Avtal och eventuell tvist som uppstår med anledning av detta Avtal ska prövas av allmän domstol i Sverige.